กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการรับยื่นเอกสารแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ดำเนินการรับยื่นเอกสารแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในรูปแบบลักษณะที่ 1 – 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงละคร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษายื่นความประสงค์ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวนทั้งสิ้น 3,500 ราย โดยงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา จะดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดให้กับธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการเบิกเงินต่อไป
We use cookies to improve your experience and performance on our website.