การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา (รองคณบดี) ครั้งที่ 7 / 2564

26 มกราคม 2565 สำนักกิจการนักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา (รองคณบดี) ครั้งที่ 7 / 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนานักศึกษา และการดูแลนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

We use cookies to improve your experience and performance on our website.