กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 โดยมีผู้บริหารสำนักกิจการนักศึกษา รองคณบดีจากทุกคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติและพบปะกับนักศึกษาพิการ ซึ่งกิจกรรมจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพิการผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กาญจนา สุทธิเนียม และ ผศ.ดร.ชลพร กองคำ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกับเพื่อนๆในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
We use cookies to improve your experience and performance on our website.