สัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้แก่ นายณัฐวุฒิ สุขแสงดาว นายกองค์การนักศึกษา นายนิติภูมิ แก้วใหม่ ประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานแสดงความยินดีต่อนิสิต นักศึกษา ที่ได้โอกาสมาร่วมการสัมมนา แสดงถึงพลังของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา เปี่ยมล้นด้วยศักยภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ที่ร่วมเสริมสร้างผลงานทางการศึกษาอย่างเป็นปึกแผ่น ซึ่งผลผลิตที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นผลดีกับท้องถิ่น เกิดประโยชน์กับประชาชน พร้อมขอเป็นกำลังใจให้นิสิต นักศึกษา ได้ใช้โอกาสเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้เต็มที่ ที่จะให้มีประโยชน์ที่สุด สมกับการทำหน้าที่ของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา ที่เพียบพร้อมไปด้วยความสมัครสมานสามัคคีของเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน สำหรับการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา ใช้เวลารวม 3 วัน ที่ได้ร่วมเสริมสร้างประสบการณ์ ความเป็นครอบครัววิศวกรสังคม เรียนรู้ (Up skill) การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิม รวมทั้งการทำงานแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้วยการ การพัฒนา (soft skill) เพิ่มพูนทักษะทางสังคม เพื่อใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน นอกจากนั้น นิสิต นักศึกษา ยังได้แบ่งกลุ่มกันศึกษาดูงาน โดยนักศึกษาจากกลุ่มภาคใต้, ภาคตะวันตก ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนักศึกษากลุ่มภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง ศึกษาดูงานโครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
We use cookies to improve your experience and performance on our website.