สำนักกิกจารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับมอบกล่องรับกระดาษ และกล่องรับขวด PET เพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และ ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับมอบกล่องรับกระดาษ และกล่องรับขวด PET โดยความร่วมมือจาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ และบริษัท SCG จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรม จุดรับชวด PET และกระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ด้วยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยด้วยการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล ต่อไป
We use cookies to improve your experience and performance on our website.