เปิดรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา

📣เปิดรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 4 – 12 เมษายน 2565 ดูรายละเอียดการสมัคร ตามประกาศ แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่1. ดาวน์โหลดใบสมัคร นายกองค์การนักศึกษา 2565 https://link.bsru.ac.th/clt

2. ดาวน์โหลดใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 2565 https://link.bsru.ac.th/clv

3. ดาวน์โหลดใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565 https://link.bsru.ac.th/cm0

4. ดาวน์โหลดใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 2565 https://link.bsru.ac.th/cm1

5. ดาวน์โหลดใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565 https://link.bsru.ac.th/cm2

6. ดาวน์โหลดใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี 2565 https://link.bsru.ac.th/cm3

7. ดาวน์โหลดใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2565 https://link.bsru.ac.th/cm4

ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามข้อมูลที่สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M โทร.024737000 ต่อ 1314

#เลือกตั้งผู้นำนักศึกษาBSRU65

We use cookies to improve your experience and performance on our website.