โครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดให้มีโครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และมีการสัมภาษณ์ในตำแหน่งที่นักศึกษาสนใจสมัคร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์สนับสนุนนนักศึกษาพิการ DSS อาคาร 3 ชั้น 1 ซึ่งในปีการศึกษานี้ได้เปิดรับนักศึกษาช่วยงาน 6 ตำแหน่งงาน จำนวน 35 อัตรา ได้แก่
1.นักศึกษาช่วยงานศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ จำนวน 4 คน
2.นักศึกษาช่วยงานห้องออกกำลังกาย จำนวน 5 คน
3.นักศึกษาช่วยขับรถโดยสารพลังไฟฟ้า จำนวน 10 คน
4.นักศึกษาช่วยงานธุรการ จำนวน 6 คน
5.นักศึกษาช่วยงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 6 คน
6.นักศึกษาช่วยงานห้องพยาบาล จำนวน 4 คน
มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คน