📣 การอบรมทักษะชีวิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 64)

📣 การอบรมทักษะชีวิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 64)

🗒 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

🎈 ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4

———–

⏰ รอบเช้า 08.30 – 12.00 น. เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ (รวม ค.บ.)

นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

———–

⏰ รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

* การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

นักศึกที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ Serial Key กิจกรรมทักษะชีวิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2

#การอบรมทักษะชีวิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2