🔖ประกาศ เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1

📣 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 1/2565 (ฉบับแก้ไขครั้งที่2)

📲 สามารถสแกน QR Code หรือ https://link.bsru.ac.th/SA-BSRU2

* หมายเหตุ1. อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมรวมถึง วัน เวลา ตามความเหมาะสมโดยมีมาตรการ แนวทางปฏิบัติตาม ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด2. วันหยุดราชการ ประจำปี 2565 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นให้ถือการประกาศของทางราชการ หรือรัฐบาลเป็นหลัก

We use cookies to improve your experience and performance on our website.