ด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (SI)

ข้อมูลด้านที่ตั้งและโครงสร้างของมหาวิทยาลัย จะให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดของมหาวิทยาลัย ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)

ความใส่ของมหาวิทยาลัยต่อประเด็นการใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ำหนักสูงสุดในการจัดอันดับ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” โดยมุ่งหวังเพิ่มความพยายามประหยัดพลังงานในอาคารและความใส่ใจธรรมชาติและแหล่งพลังงานมากขึ้น

ด้านการจัดการน้ำ (WR)

การใช้น้ำในมหาวิทยาลัยเผ็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้ที่สำคัญใน UI GreenMetric เป้าหมายคือ เพื่อให้มหาวิทยาลัย ลดการใช้น้ำ เพิ่มการอนุรักษ์น้ำ และปกป้องแหล่งน้ำ การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และการใช้น้ำที่ปรับคุณภาพแล้ว

ด้านการจัดการของเสีย (WS)

กิจกรรมการบำบัดและรีไซเคิลของเสียเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน กิจกรรมของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะทำให้เกิดของเสียจำนวนมาก

ด้านการจัดการขนส่ง (TR)

ระบบขนส่งมีบทบาทสำคัญในระดับการปล่อยคาร์บอนและมลพิษในมหาวิทยาลัย นโยบายการขนส่ง เพื่อจำกัดจำนวนยานยนต์ในมหาวิทยาลัย การใช้รถโดยสารประจำทางและจักรยานของมหาวิทยาลัย จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ นโยบายการเดินเท้าจะส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเดินรอบมหาวิทยาลัยและลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว การใช้ขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รอบมหาวิทยาลัย

ด้านการศึกษา (ED)

จำนวนหลักสูตร / วิชาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน สามารถนับจำนวนรายวิชา / รายวิชาได้โดยการระบุ Key Word ด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องใช้ในวิชา ยกตัวอย่างเช่น เคมีสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรการศึกษาวิชาเคมี

GREEN UNIVERSITY : สำนักกิจการนักศึกษา มีเป้าหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษานี้

GREEN UNIVERSITY : สำนักกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำองค์กรก้าวเข้าสู่ Green University พัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมสร้างเครือข่ายให้ความสําคัญการแบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัยและวิชาการอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ดังกล่าว

 สำนักกิจการนักศึกษาได้เล็งเห็นสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ที่เริ่มเลวร้ายลงไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของผู้คนในโลกที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสำนักกิจการนักศึกาาจึงเข้าร่วมโครงการ Green University เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกให้หันมาประเมินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความพยายามในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ด้านการจัดการขนส่ง (TR)

news