O14 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Click !

O15 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Click !

—————————————–

📍ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักกิจการนักศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

O17 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ

O18 E–Service