MOU : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

MOU : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ” มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์ “

MOU : ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ของคณบดีองค์วิชาชีพสาธารณทุกสถาบัน

MOU : บันทึกข้อตกลงว่าด้วยร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่