MOU : ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ของคณบดีองค์วิชาชีพสาธารณทุกสถาบัน

MOU : บันทึกข้อตกลงว่าด้วยร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่