O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E–Service