ขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

คุณสมบัติการยื่นขอผ่อนผัน

เอกสารประกอบการยื่นขอผ่อนผัน

ติดต่อสอบถาม

Upload Image...