News

การให้กู้ยืม

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักกิจการนักศึกษาได้สนับสนุนทุนการศึกษาและให้บริการอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการกู้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมีการดำเนินอยู่ 2 ประเภท ดังนี้       

  1. ลักษณะที่ 1: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2564 … คลิก 
  2. ลักษณะที่ 2: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2564 … คลิก 
กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็นลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะที่ 1  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ลักษณะที่ 2  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

คลิปวิดีโอขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DLS  

  • ภาพรวมระบบการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล … คลิก
  • คู่มือสำหรับผู้กู้ยืมเงิน Version 1.01 …คลิก

กิจกรรมจิตสาธารณะ กยศ.

    กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ต้องทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระหว่างปีการศึกษา เพื่อขอกู้ยืมเงินในปีการศึกษาถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ โดยกำหนดชั่วโมงสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังนี้
 
1. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
2. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
3. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

  ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถทำกิจกรรมจิตสาธารณะได้ โดยบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในแบบฟอร์มตามที่กองทุนกำหนด และลงลายมือชื่อผู้รับรองการทำกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอกู้ยืมในปีถัดไป

    ข้อความแจ้งเตือน  

    เนื่องจากในขณะนี้ มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างกระทำการออกใบรับรองการทำกิจกรรมจิตสาธารณะให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์หรือทางออนไลน์ กองทุนจึงขอเรียนแจ้งให้ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาทราบว่า กองทุนไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินจากนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ทำกิจกรรมจิตสาธารณะในทุกกรณี

โอกาสดีมาแล้ว!! เรียน e-Learning นับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ  จัดเต็มกว่า 35 หลักสูตร ฟรี

AOM YOUNG…เริ่มออมตังค์ ผ่านกองทุนรวม

กยศ. ส่งเสริมการออมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเริ่มต้นวางแผนทางการเงิน

 กยศ. ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม โดยการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

กิจกรรมบริจาคโลหิต

ใช้สำหรับดำเนินการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

* คู่มือการดำเนินงานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ( DSL) สำหรับผู้กู้ยืมเงิน …คลิก

* เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการให้กู้ยืมระบบใหม่ (DSL) กองทุนขอแนะนำให้ดำเนินการผ่าน Google Chrome

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ติดต่อเรา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สำนักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคาร 1 ชั้น 2M
1061 ซอยอิสรภาพ15
ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สำนักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1300

 

E – Mail : SA@bsru.ac.th