ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอัตลักษณ์ของบัณฑิต วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  มีดังนี้

๑.ปรัชญา
มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล

๒.คติพจน์ประจำสำนักกิจการนักศึกษา/ค่านิยิมองค์กร
เกรดทำให้คนมีงานทำกิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น

๓.ปณิธาน
สำนักกิจการนักศึกษามีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติครบถ้วน  ทั้งเป็นคนดี  เป็นคนเก่ง  มีความสุข  มีจิตใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์และพร้อมจะช่วยเหลือสังคมตามศักยภาพที่ตนมีอยู่อย่างเต็มความสามารถ

๔. เอกลักษณ์ของสำนักกิจการนักศึกษา
พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง  ดี  มีความสุข  และสุขภาพแข็งแรง

๕. อัตลักษณ์ของบัณฑิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี มีความเป็นไทย และเข้าใจหลักสากล

๖.วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนานักศึกษาการให้บริการสวัสดิการเพื่อหล่อหลอมบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ

๗.พันธกิจ
เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงให้บริการสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดความสุขแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย