งานกิจกรรมและนันทนาการ

งานกิจกรรมและนันทนาการ

มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อนําไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการคิดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นํา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานึกสาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพนักศึกษา และเพิ่มพูนทักษะความสมบูรณ์ของนักศึกษาในด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในอนาคต

งานชมรมและชุมนุม

งานชมรมและชุมนุม

กิจกรรม ชมรมชุมนุม เป็นกิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษารวมกลุ่มกันจัดขึ้นตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน เพื่อเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน
       ชุมนุม หมายถึง การรวมกลุ่มของผู้เรียนที่มีความสนใจ ความถนัดในเรื่องเดียวกันและร่วมปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเองให้เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
       ชมรม หมายถึง การรวมกันของกลุ่มผู้เรียนที่มีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันการจัดตั้งมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ สมากชิก โครงสร้างของชมรม และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานศึกษา

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

                  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าทั้งนี้“ศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นงานหนึ่งในสังกัดของสำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบและกลไก ในการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

กิจกรรม ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป…https://link.bsru.ac.th/h5n

งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)