บริการ “ห้องประชุม” และ “ห้องจัดกิจกรรม”

  1. ห้องประชุมสุริยะ 1  
  2. ห้องประชุมสุริยะ 2
  3. ห้องประชุมสุริยะ 3