การให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย BSRU Link Shuttle bus

มาตรฐานการบริการ