การให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย BSRU Link Shuttle bus

มาตรฐานการบริการ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)