ภารกิจหลักในงานด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยมีหน่วยงานภายใน ดังนี้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)