ระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา

เอกสารงานวินัยนักศึกษา

คู่มือการสอบสวนวินัยนักศึกษา

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

การแต่งกายในเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำหรับนักศึกษาที่มีเพศวิถีไม่ตรงกับเพศกำเนิด นักศึกษามีสิทธิแต่งกายตามเพศวิถีของตนได้ ทั้งในขณะที่มาเรียน เข้าสอบ และออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา ๒๗ และ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ พ.ศ.2558 โดย
     – นักศึกษาที่เป็นเพศชาย ที่มีวิถีเพศเป็นหญิง ให้แต่งกายและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายฯ ของนักศึกษาหญิง  
     – นักศึกษาที่เป็นเพศหญิง ที่มีวิถีเพศเป็นชาย ให้แต่งกายและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายฯ ของนักศึกษาชาย ทั้งนี้ นักศึกษาทุกเพศจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
***** คำเตือน *****
ห้ามแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  การค้ามนุษย์หรือการบริการทางเพศ 
หรือเพื่อเข้าไปใช้บริการในสถานบันเทิง แหล่งอบายมุข และ ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายหรือ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ นั่งมั่วสุมในสถานที่สาธารณะต่างๆ