สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมพัฒนาทักษะ Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ผ่านกิจกรรมการเต้นบาสโลบ สู่ชุมชนประสานมิตร

ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมถ่ายทอด องค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนบาสโลปให้แก่ผู้แทนชุมชนประสานมิตร ซึ่งเป็นชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน นักนวัตกรชุมชน ผ่านกิจกรรมการเต้นบาสโลป

โดยผู้แทนชุมชนประสานมิตรได้นำองค์ความรู้ ถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสู่การเป็นชุมชนที่แข็งแรงด้านสุขภาพ และได้มีการรวมกลุ่มเข้าร่วมในมหกรรมชุมชนเมืองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ “ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลสูงวัยใจสู้เพื่อสุขภาวะ” จากพัฒนาชุมชนด้วยศาสตร์การเต้น สร้างสุขภาวะที่แข็งแรงด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งมีการมอบรางวัลในงานมหกรรมชุมชนเมือง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน “สานพลัง เสริมแรง ขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะในเมือง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)