Category Archives: SDGs 3

มบส.ใส่ใจสุขภาพ “นักศึกษาใหม่” 2567

มบส.ใส่ใจสุขภาพ “นักศึกษาใหม่” 2567

—————–

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักกิจการนักศึกษา ผู้นำนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้นให้กับนักศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษาใส่ใจในสุขภาพร่างกายของตนเอง “รู้โรคก่อน รักษาได้ก่อน” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพประมาณ 2,101 คน

มบส.ใส่ใจสุขภาพ “นักศึกษาใหม่” 2567

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด
รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วย นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา ร่วมกันเดินตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ คณะทำงาน นักศึกษาอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในจุดต่างๆ ของกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 บริเวณอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2567 มีนักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,101 คน ซึ่งดำเนินการโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“สุขภาพคือเรื่องสำคัญ” รู้ก่อน รักษาก่อน
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทุกคน อีกทั้งยังเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของตนเองที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว โดยการคัดกรองเบื้องต้น ได้กำหนดให้มีการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามจุดต่าง ๆ ดังนี้
1. วัดความดันโลหิต
2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3. พบแพทย์ ซักประวัติ คัดกรองอาการผิดปกติของร่างกาย
4. เจาะเลือด ตรวจทางวิทยาศาสตร์
5. ตรวจปัสสาวะ
6. X-Ray ปอด
7. ตรวจวัดสายตา
8. ตรวจประเมินภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชื่อเสมอว่า เมื่อนักศึกษาเข้ารับการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว สุขภาพกายดี สุขภาพจิตใจดี ผลการเรียนที่ดีก็จะตามมา ปัญหาสังคมก็ย่อมน้อยลงตามไป…

ภาพกิจกรรม / ข่าว : ฐิติวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า”
สามารถดูข้อมูลรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าได้ที่ https://sa.bsru.ac.th/laws/

วันงดสูบบุหรี่โลก67 #ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ(ห้องออกกำลังกาย)

โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ(ห้องออกกำลังกาย)

โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ(ห้องออกกำลังกาย) BSRU Fitness Center เปิดให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตโดยเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 19.00 น. ณ ห้อง BSRU Fitness Center อาคาร 1 ชั้น 3
รายละเอียดการสมัครสมาชิก (สมัครฟรี)
ค่าบริการสำหรับสมาชิก 20 บาท/ครั้ง

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/BSRU Fitness Center 

โครงการโยคะเพื่อสุขภาพBSRU

โครงการโยคะเพื่อสุขภาพBSRU
ให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา17.00 -18.00น. ณ อาคาร1 ชั้น 3 ห้องสุริยะ 2

ติดตามข่าวสารโยคะเพื่อสุขภาพBSRU ได้ที่ https://www.facebook.com/โยคะ BSRU

สำนักกิจการนักศึกษาเดินหน้าพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมทั้งวางแผนในการดำเนินกิจกรรมของสำนักกิจการนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนานักศึกษาทั้งด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ต่อยอดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นชุดเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกหลังปี 2015 ที่ได้รับการรับรองจาก 193 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2015 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ต้องบรรลุภายใน 15 ปี ได้เป็นทิศทางการพัฒนาที่ทุกประเทศที่ต้องดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2016 ไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 โดยเอกสารที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดลงนามรับรองเป็นพันธะสัญญานั้นเรียกว่า “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” หรือ “วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030” ฉะนั้นในบางโอกาส SDGs อาจถูกกล่าวถึงผ่านชื่ออื่นได้ทั้ง Agenda 2030 หรือ Global Goals

ขอบคุณข้อมูล Website : https://www.sdgmove.com/intro-to-sdgs/

แสดงความยินดีกับนักกีฬา ยูยิตสู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริสรา วิทยุ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการวัดประเมินเเละวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) ในการแข่งขันกีฬายูยิตสู JU-JITSU THAILAND CHAMPIONSHIP 2024″ ประเภท Fighting System รุ่นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

—-

#BSRUAnnouncementมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริสรา วิทยุ #BSRUNews

สายการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 “Chongco Games 2024”

องค์การนักศึกษา/มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

*********************************************************

สายการแข่งขันกีฬาภายใน “ ชงโคเกมส์ 2024 “ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#ชงโคเกมส์2024

#เชียร์ลีดเดอร์BSRU2024

#ChongkhoGame2024

#BSRU

#บ้านสมเด็จ

#องค์การนักศึกษามบส

#บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ

เรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพทุกท่าน ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ปี 2567—-วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.โดยท่านสามารถตอบแบบประเมินได้ที่ลิงก์
https://forms.gle/hQd7piTrS4WmbHW38

ฝ่ายประเมินผลกิจกรรมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 

ดูน้อยลง

สำนักกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

🤼‍♀️ คิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

🤸‍♀️ ฮับกิโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566