งานบริการให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

1. การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling)

2. การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (Group Counseling)

งานบริการจัดหางาน

โครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน

โครงสร้างการบริหารงาน