งานบริการให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

1. การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling)

2. การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (Group Counseling)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

งานบริการจัดหางาน

โครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน

การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 1. ด้านการเรียน อาทิ ผลิตสื่อ/จัดทำหนังสืออักษรเบลล์ อ่านหนังสือสอบ การลงทะเบียน ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน จัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุน ฯลฯ
 2. การจัดบริการให้มีอุปกรณ์ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการ เช่น โปรแกรมการอ่านภาษาอังกฤษ (JAWS)ภาษาไทย (ตาทิพย์) เครื่องขยายตัวอักษร เครื่องพิมพ์อักษรเบลล์ Notebook ฯลฯ
 3. การให้คำปรึกษาแนะนำ เช่น ให้คำปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิต แหล่งงาน การเล่าเรียน
 4. ประสานงาน กับสถานประกอบการในการส่งนักศึกษาพิการฝึกงาน และติดตามผลการทำงานของบัณฑิตพิการ

ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

 1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC 15 เครื่อง
 2. Notebook 2 เครื่อง
 3. โปรแกรม Zoom text จำนวน 2 License
 4. โปรแกรม JAWS 3 ชุด
 5. โปรแกรมอ่านหนังสือ 1 ชุด
 6. เครื่องพิมพ์อักษรเบลล์ Trident 1 เครื่อง
 7. เครื่องเล่นและบันทึกเสียงระบบเดซี่แบบพกพา (E5) 3 เครื่อง
 8. CCTV พกพา ขนาด 4.3 นิ้ว 1 เครื่อง
 9. CCTV พกพา ขนาด 7 นิ้ว 1 เครื่อง
 10. เครื่องแสดงผลอักษรเบลล์พร้อมฟังก์ชั่น จดบันทึก 1 เครื่อง
 11. เครื่องบันทึกเสียง 5 เครื่อง
 12. รถเข็น

โครงสร้างการบริหารงาน