ข่าวประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานบริการให้คำปรึกษา

งานบริการจัดหาแหล่งงาน

โครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ที่ทำการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา จึงได้มีโครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยตำแหน่งที่เปิดรับ คือ นักศึกษาช่วยงานสำนักกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ และเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองของนักศึกษาอีกด้วย

ช่องทางการให้คำปรึกษา

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)