ข่าวประชาสัมพันธ์งานอนามัยและสุขภาพ

บริการสุขภาพนักศึกษา

   งานอนามัยเป็นหน่วยงาน ที่มุ่งเน้นให้การบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียง ทั้งด้านการป้องกัน การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และงานบริการและการดำเนินงานด้านอื่นๆ

บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
  ㆍมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
  ㆍเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
  ㆍปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ

การเปิดให้บริการห้องพยาบาล

เปิดให้บริการสุขภาพ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น.มีแพทย์ตรวจรักษาผู้มารับบริการสุขภาพทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.30 – 13.00  น.

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการห้องพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมบริการสุขภาพ งานอนามัยและสุขภาพ

กิจกรรมบริการสุขภาพ งานอนามัยและสุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (64) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.      ณ บริเวณอาคาร 1 มีนักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 2,400 คน

งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ดทีมปฐมพยาบาลพร้อมรถพยาบาล ร่วมดูแลนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

วันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา จัดทีมปฐมพยาบาลพร้อมรถพยาบาล ร่วมดูแลนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมกับ งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมาย จัดทีมปฐมพยาบาลพร้อมรถพยาบาล ดูแลผู้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องสังเวยอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และศาลพระภูมิ เนื่องในงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมกับ งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมาย จัดทีมปฐมพยาบาลพร้อมรถพยาบาล ดูแลผู้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องสังเวยอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และศาลพระภูมิ เนื่องในงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตลาดชุมชนเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้า และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายตามวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกิจกรรมปลูกต้นชงโค ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ โรงพยาบาลตากสิน ได้จัดโครงการเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมคัดกรองความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ

ในวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ โรงพยาบาลตากสิน ได้จัดโครงกการเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมคัดกรองความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ โดยมีกิจกรรมที่คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง การติดสารเสพติด การตรวจหาเชื้อ HIV ภาวะซึมเศร้า และการฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ ลานกิจกรรมบริเวณอาคาร 1 โดยคัดกรองสุขภาพรับวันละ 250 คน มีผู้สนใจลที่จะลงทะเบียนคัดกรองสุขภาพ ทั้งหมดจำนวน 408 คน

สปสช.บริการพบแพทย์ทางไกลเข้าบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น” สิทธิบัตรทอง กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ประสานงานโครงการ สปสช.บริการพบแพทย์ทางไกลเข้าบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น” สิทธิบัตรทอง กับสำนักกงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 โดยมีนักศึกษาผู้ใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
  ㆍตรวจและรักษาโรคทั่วไป
  ㆍปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ

 

ขั้นตอนการขอรับบริการสุขภาพ

ระเบียบการรับบริการสุขภาพ

1. กรุณาแสดงบัตรนักศึกษาก่อนรับบริการ
2. บอกอาการและรับยาจากเจ้าหน้าที่ หรือพยาบาลเท่านั้น
3. เขียนชื่อ-นามสกุล และกรอกข้อมูลให้ครบ ลงในแฟ้มบันทึกข้อมูลการใช้ยาทุกครั้งก่อนรับบริการ

ระเบียบการขอกระเป๋ายาออกนอกสถานที่

1. รับบันทึกข้อความเพื่อขออนุญาตใช้กระเป๋ายาจากเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
2. ส่งบันทึกข้อความก่อนล่วงหน้า 3 วัน เพื่อจัดเตรียมกระเป๋ายา
3. มารับกระเป๋ายาตามกำหนดเวลาที่นัด เฉพาะในเวลาทำการเท่านั้น

ระเบียบการนอนพักที่ห้องพยาบาล

1. แจ้งชื่อ-นามสกุล และแสดงบัตรนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่หรือพยาบาล
2. ลงทะเบียนในสมุดนอนพักห้องพยาบาล
3. อนุญาตให้นอนพักได้เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น
4. ผู้ไม่มีกิจห้ามเข้า ถ้าประสงค์สิ่งใด ให้ขออนุญาตจากพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ก่อน
5. ไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้ามารับประทาน
6. ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้ป่วย
7. เมื่ออาการป่วยดีขึ้นแล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลก่อนไป
8. จัดเตียงให้เรียบร้อย ถ้าทำผ้าปูเตียงเปื้อน กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือพยาบาลทราบด้วย

บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

บริการให้คำปรึกษาเพศศึกษาอนามัยเจริญพันธุ์

   งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ กองควบคุมโรคเอดส์ มีบริการแจกถุงยางอนามัยให้ฟรีกับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยเฉพาะป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และเพิ่มความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคซิฟิลิส, โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี, หนองใน, หนองในเทียม และเอดส์ โดยทางด้านงานอนามัยแจกให้กับนักศึกษาไปแล้วมากกว่าพันชิ้น

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)