บริการสุขภาพนักศึกษา

บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
  ㆍมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
  ㆍเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
  ㆍปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ

บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
  ㆍตรวจและรักษาโรคทั่วไป
  ㆍปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ

 

บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

บริการให้คำปรึกษาเพศศึกษาอนามัยเจริญพันธุ์