1. ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาแบบให้เปล่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักกิจการนักศึกษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา มีแหล่งทุนทั้งภายใน ภายนอกสถานบันโดยแต่ละที่มาของทุนการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน มากกว่า 100 ทุน ดังนี้
       1.1 ทุนเรียนดี
       1.2 ทุนเรียนดีแต่ยากจน 
       1.3 ทุนสำหรับสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
       1.4 ทุนประพฤติดี

 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1
 2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 2

ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า

 1. ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาแบบให้เปล่า 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักกิจการนักศึกษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา มีแหล่งทุนทั้งภายใน ภายนอกสถานบันโดยแต่ละที่มาของทุนการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน มากกว่า 100 ทุน ดังนี้
       1.1 ทุนเรียนดี
       1.2 ทุนเรียนดีแต่ยากจน 
       1.3 ทุนสำหรับสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
       1.4 ทุนประพฤติดี

                      

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

งานทุนการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และได้รับเกียรติจากผู้แทนจากมูลนิธิธารใจไลก้า และมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้แก่ คุณบุญชัย หรูตระกูล ประธานมูลนิธิธารใจไลก้าและรองประธานมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน คุณวิทยา ชาญพานิช รองประธานมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และคุณวิทยา นพศิริวงค์ เหรัญญิก มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ให้เกียรติร่วมมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุน โดยมี ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผศ.เชิดศิริ นิลผาย ผศ.ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ โดยทุนการศึกษาที่มอบ จำนวนเงินรวม 5,720,272 บาท ได้แก่ 1. ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า จำนวน 122 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยสำนักกิจการนักศึกษา 2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ สนับสนุนทุนการศึกษา โดยมูลนิธิธารใจไลก้า จำนวนเงิน 30,000 บาท 3. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ สนับสนุนทุนการศึกษา โดยมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จำนวนเงิน 80,000 บาท 4. ทุนการศึกษาโดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 48,372 บาท 5. ทุนการศึกษา ประเภทมความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์การแสดง หรือด้านนวัตกรรม โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 20 ทุน จำนวนเงินรวม 1,270,900 บาท 6. ทุนการศึกษา ประเภทศรีสมเด็จ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 20 ทุน จำนวนเงินรวม 2,133,000 บาท 7. ทุนการศึกษา ประเภทสนับสนุนสาขาวิชา โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 65 ทุน จำนวนเงินรวม 1,548,000 บาท

ประกาศ..รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา(ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2564

การให้กู้ยืม

กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 
ลักษณะที่ 1  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ลักษณะที่ 2  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ลักษณะที่ 3  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
ลักษณะที่ 4  นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศโดยให้กู้ในระดับปริญญา โท

 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2563 คลิก

 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน  4 ลักษณะ

  • ลักษณะที่ 1: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2564 … คลิก 
  • ลักษณะที่ 2: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2564 … คลิก 
  • ลักษณะที่ 3: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ พ.ศ. 2564 … คลิก 
  • ลักษณะที่ 4: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ พ.ศ. 2564 … คลิก

กิจกรรมจิตสาธารณะ กยศ.

   กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ต้องทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระหว่างปีการศึกษา เพื่อขอกู้ยืมเงินในปีการศึกษาถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ โดยกำหนดชั่วโมงสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังนี้
 
1. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
2. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
3. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถทำกิจกรรมจิตสาธารณะได้ โดยบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในแบบฟอร์มตามที่กองทุนกำหนด และลงลายมือชื่อผู้รับรองการทำกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอกู้ยืมในปีถัดไป

 ข้อความแจ้งเตือน  เนื่องจากในขณะนี้ มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างกระทำการออกใบรับรองการทำกิจกรรมจิตสาธารณะให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์หรือทางออนไลน์ กองทุนจึงขอเรียนแจ้งให้ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาทราบว่า กองทุนไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินจากนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ทำกิจกรรมจิตสาธารณะในทุกกรณี

โอกาสดีมาแล้ว!! เรียน e-Learning นับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ  จัดเต็มกว่า 35 หลักสูตร ฟรี

AOM YOUNG…เริ่มออมตังค์ ผ่านกองทุนรวม

กยศ. ส่งเสริมการออมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเริ่มต้นวางแผนทางการเงิน

กยศ. ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม โดยการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

กยศ. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชนขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

กิจกรรมบริจาคโลหิต

กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 8 ปี 2564

กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 ปี 2563

สรุปผลการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต