ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาแบบให้เปล่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักกิจการนักศึกษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา มีแหล่งทุนทั้งภายใน ภายนอกสถานบันโดยแต่ละที่มาของทุนการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน มากกว่า 100 ทุน ดังนี้
       1.1 ทุนเรียนดี
       1.2 ทุนเรียนดีแต่ยากจน 
       1.3 ทุนสำหรับสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
       1.4 ทุนประพฤติดี

ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า

 1. ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาแบบให้เปล่า 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักกิจการนักศึกษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา มีแหล่งทุนทั้งภายใน ภายนอกสถานบันโดยแต่ละที่มาของทุนการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน มากกว่า 100 ทุน ดังนี้
       1.1 ทุนเรียนดี
       1.2 ทุนเรียนดีแต่ยากจน 
       1.3 ทุนสำหรับสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
       1.4 ทุนประพฤติดี

                      

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ประจำปี 2566
ตามที่ มูลนิธิพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน จำนวน 3 ทุน ทุนละ 5,000 บาท บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายอรุณโรจน์ สิทธิผล ชั้นปีที่ 2 สาขาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง คณะวิทยาการจัดการ
2. นายทัตพงศ์ ไชยกาศ ชั้นปีที่ 3สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
3. นางสาวจีรนันท์ ธรรมศิล ชั้นปีที่ 3 สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

งานทุนการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และได้รับเกียรติจากผู้แทนจากมูลนิธิธารใจไลก้า และมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้แก่ คุณบุญชัย หรูตระกูล ประธานมูลนิธิธารใจไลก้าและรองประธานมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน คุณวิทยา ชาญพานิช รองประธานมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และคุณวิทยา นพศิริวงค์ เหรัญญิก มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ให้เกียรติร่วมมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุน โดยมี ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผศ.เชิดศิริ นิลผาย ผศ.ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ โดยทุนการศึกษาที่มอบ จำนวนเงินรวม 5,720,272 บาท ได้แก่ 1. ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า จำนวน 122 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยสำนักกิจการนักศึกษา 2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ สนับสนุนทุนการศึกษา โดยมูลนิธิธารใจไลก้า จำนวนเงิน 30,000 บาท 3. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ สนับสนุนทุนการศึกษา โดยมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จำนวนเงิน 80,000 บาท 4. ทุนการศึกษาโดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 48,372 บาท 5. ทุนการศึกษา ประเภทมความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์การแสดง หรือด้านนวัตกรรม โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 20 ทุน จำนวนเงินรวม 1,270,900 บาท 6. ทุนการศึกษา ประเภทศรีสมเด็จ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 20 ทุน จำนวนเงินรวม 2,133,000 บาท 7. ทุนการศึกษา ประเภทสนับสนุนสาขาวิชา โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 65 ทุน จำนวนเงินรวม 1,548,000 บาท

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 
ลักษณะที่ 1  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ลักษณะที่ 2  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ลักษณะที่ 3  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
ลักษณะที่ 4  นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศโดยให้กู้ในระดับปริญญา โท

 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2563 คลิก

 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน  4 ลักษณะ

  • ลักษณะที่ 1: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2564 … คลิก 
  • ลักษณะที่ 2: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2564 … คลิก 
  • ลักษณะที่ 3: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ พ.ศ. 2564 … คลิก 
  • ลักษณะที่ 4: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ พ.ศ. 2564 … คลิก

จำนวนทุนการศึกษา(ทุนให้เปล่า)

 

ประกาศทุนการศึกษา(ทุนให้เปล่า)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา(ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ..รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา(ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ประจำปี 2566

                      ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ประจำปี 2566
ตามที่ มูลนิธิพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน จำนวน 3 ทุน ทุนละ 5,000 บาท 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)