วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ“สถาบันราชภัฏ”เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ “วิทยาลัยครู” วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”และจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ

       จนกระทั่งวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อสถาบันราชภัฏเดิม สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงเปลี่ยนเป็น“มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นับได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่มีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอด และเป็นความภาคภูมิใจของนิสิตนักศึกษาทุกคนที่ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้

       จวบจน  พ.ศ. 2551กองพัฒนานิสิตนักศึกษา ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นสำนักกิจการนักศึกษา โดยดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนที่เก่งคิด เก่งคน  เก่งงาน  เป็นคนดี  และมีความสุขเป็นกำลังสำคัญของสังคมประเทศชาติและสังคมโลก  ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ว่า“มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล”โดยดำเนินการในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือกับทุกคณะ ศูนย์ และสำนักทุกหน่วยงาน ทั้งทางด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ตลอดจนการช่วยเหลือดูแลการดำเนินชีวิตทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา ยังผลให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเหล่านี้โดยตรง จึงได้จัดตั้ง “สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา”

       ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 อันเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารดูแลนิสิตนักศึกษาให้เหลือเพียงนักศึกษาเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและความถูกต้องเหมาะสม จึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงชื่อของสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารโดยอาศัยอำนาจมาตรความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 2 ของประกาศราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน“(3) สำนักกิจการนักศึกษา”ด้วยเหตุนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น “สำนักกิจการนักศึกษา” ขึ้น