สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างเป็นอิสระ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิ ช่วยเหลือศิษย์ปัจจุบันโดยจัดมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัย จัดขึ้น สิ่งเหล่านี้คือบทบาทที่สมาคมศิษย์เก่าฯ ปฏิบัติจนเป็นภารกิจสำคัญที่มอบให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้สมาคมศิษย์เก่าฯ ยังทำหน้าที่เป็นผู้สร้างฐานพลังของสมาชิก อันได้แก่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ซึ่งล้วนเป็นบุคลากรสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น โดยเฉพาะ ศิษย์เก่า ซึ่งอยูกระจายอยู่ทั่วประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จ ท่านเหล่านั้นถือเป็นผู้ที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ความเข้มแข็งของศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นที่กล่าวถึงไปทัวทุกภาคของประเทศ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง มีเกียรติ มีความเป็นมายาวนาน ที่สำคัญเป็นองค์กรที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทุกคนไม่วาจะเป็นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย