ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมทักษะการแนะแนวและให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการแนะแนวและให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566