โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการแนะแนว ให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ที่ลงทะเบียนผ่านระบบของสำนักกิจการนักศึกษา เพื่อเดินทางเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการแนะแนว ให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2566