Category Archives: Uncategorized

กยศ. เปิดให้ยื่นเอกสารเบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2567

กองทุน กยศ. เปิดระบบยื่นแบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักกิจการนักศึกษา โดยงานบริการและสวัสดิการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนชั้นปี ยื่นแบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง คณะครุศาสตร์ โดยนักศึกษาผู้กู้รายเก่าประเภทเปลี่ยนชั้นปี ทั้ง 3 ลักษณะ ประกอบไปด้วย
ลักษณะที่ 1 นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ลักษณะที่ 2 นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ลักษณะที่ 3 นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
โดยผู้กู้จะต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประกอบแบบเบิกเงิน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา เพื่อจองวัน เวลา ในการยื่นแบบเบิกเงินผ่านมหาวิทยาลัย นำส่งไปยังธนาคาร โดยในภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษาผู้ยืมเงินแจ้งความประสงค์ส่งแบบเบิกเงิน กยศ. จำนวนทั้งสิ้น 2,426 คน

อธิการบดี มบส. นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2567

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านอธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ แนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่มาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ร่วมกับนักศึกษาขับร้องเพลง “ช่อชงโค” ซึ่งเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถือเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้ว “ม่วง – ขาว” บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อย่างเต็มตัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกันเสวนาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและแนะนำสวัสดิการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพึงได้รับ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา

นอกจากนี้ ผู้นำนักศึกษา นำโดยนายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ได้ร่วมต้อนรับน้องใหม่ด้วยกิจกรรมผ่อนคลายระหว่างรอเข้าช่วงพิธีการ ซึ่งเรียกรอยยิ้มแห่งความสุข มอบความรักให้กับน้อง ๆ ด้วยความอบอุ่น นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับชมการแสดงดนตรีจากรุ่นพี่ วิทยาลัยการดนตรี ที่มาขับกล่อมบทเพลงสุดฮิต ให้น้อง ๆ ได้รับชม รับฟัง อย่างสนุกสนาน และสุดพิเศษด้วยการแสดงชุด “ราชภัฏ ราชภักดิ์” โดยสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา อันแสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มบส. Up Skills การยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชนคลองบางหลวง ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี
ประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิศวกรสังคม (แม่ไก่) : Up Skills การยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชนคลองบางหลวง ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ วัดคูหาสวรรค์ ตลาดน้ำชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาวิศวกรสังคม จำนวน 94 คน ร่วมกิจกรรมลงชุมชน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อันจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วิถีชุมชนคลองบางหลวง

กิจกรรมการลงพื้นที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และเครือข่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกคณะ นำคณะเดินทางโดยเรือ จากท่าวัดประดิษฐาราม ซึ่งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ล่องไปตามคลองบางหลวง นำนักศึกษาไปขึ้นที่ท่าเรือวัดคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์กาจ ผู้ช่วยเลขานุการรักษาการเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ ในการต้อนรับและใช้สถานที่ของวัดเพื่อดำเนินกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาวิศวกรสังคมเพื่อลงพื้นที่ตลาดน้ำชุมชนคลองบางหลวง

กิจกรรมลงชุมชน เพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วิถีการดำเนินชีวิต ของชุมชนคลองบางหลวง ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนคลองบางหลวงเป็นอย่างดี ได้แก่
คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต คุณสุดารา สุจฉายา  คุณอิ่มพรรณ อยู่ไสว คุณธานัท  ภุมรัช ร่วมกับวิทยากรชุมชนบรรยายให้ความรู้ฐานกิจกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1.กลุ่มวัดกำแพงบางจาก  
2. กลุ่มสะพานช้าง   
3. กลุ่มบ้านศิลปิน คลองบางหลวง  
4. กลุ่มหุ่นละครเล็ก คำนาย   
5. กลุ่มบ้านกระยาสารท  
6. กลุ่มฐาน DIY  
7. กลุ่มสะพานเมตตา  วัดใจ   
8. กลุ่มสวนสมุนไพร วัดกำแพง  
9. กลุ่มท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า(วัดศาลาสี่หน้า) 

  กิจกรรมที่ 2 เมื่อกลุ่มนักศึกษาวิศวกรสังคมได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลแล้ว ได้นำคณะนักศึกษาเดินทางต่อไปยัง เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม เพื่อทำกิจกรรมเชิงวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 9 กลุ่ม ออกแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่และผลิตภัณฑ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มคอยให้คำแนะนำการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นนำคณะวิศวกรสังคมศึกษาวิถีชุมชนของตลาดน้ำอัมพวา ที่มีความคล้ายคลึงกับตลาดน้ำชุมชนคลองบางหลวง และนำเสนอแนวทางการพัฒนาวิถีชุมชนตลาดน้ำคลองบางหลวง ซึ่งจะเป็นแนวทางสู่การพัฒนาวิถีชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

  ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


  📍 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  —————

  สามารถสแกน QR Code หรือ https://sa.bsru.ac.th/calendar-2567

  —————

  * หมายเหตุ

  1. อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมรวมถึง วัน เวลา ตามความเหมาะสม

  2. วันหยุดราชการ ประจำปี 2567-2568 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นให้ถือการประกาศของทางราชการ หรือรัฐบาลเป็นหลัก

  May be an image of 3 people and text that says "កច มหาวิท มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า เจ้า BS २ण ประกาศ การเตรียมความพร้อม สู่การเป็นนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สามารถสแกน QR Code หรือ https://a.bsru.c.th/calendar-25 2567 หมายเหต 1. อาจปกรปลอน่ปลสปโนบนาร้จ้ต้ต เวลา ตามความเหมาะสม 2 วันหยุดราชการป ประจาบ 2567 2568 อาจบีการเปลี่ยนแปลง วะนิ้นให้กือการประาตของทาจราช หรือรัฐบาลเบินหลัก ออกแบบโดย: สำนักกิจการนักศึกษา"

  กิจการนักศึกษา มบส. จับมือ มรภ.นครศรีธรรมราช สร้างเครือข่ายวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

  วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม
  และคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ นายวุฒิชัย รัตนพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11

  “วิศวกรสังคม” กับการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อเติมเต็มไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  โครงการการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) นักคิด : ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล (Cause-Effect) เห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย 2) นักสื่อสาร : ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา 3) นักประสานงาน : ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถระดม ทรัพยากร สรรพกำลังในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาได้ 4) นวัตกร : ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลชุมชน ซึ่งกระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะและสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาและบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพลิกโฉมการจัดการศึกษาในทุกคณะและทุกสาขาเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยตามความต้องการของท้องถิ่น ทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของพื้นที่

  โดยหลังจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว ผู้นำนักศึกษา ได้เริ่มแลกเปลี่ยนแนวคิดกระบวนการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม การลงพื้นที่ กิจกรรมที่เกิดประโยชน์และประสิทธิผลที่ชัดเจน แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อันจ่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ทักษะด้านต่างๆ ในกระบวนการดำเนินงานของแต่มหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรงานพัฒนานักศึกษาคอยให้คำแนะนำและดูแลไปด้วยกัน

  ภาพ / ข่าว : ฐิติวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์
  ข้อมูลข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการแนะแนว ให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา

  รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ที่ลงทะเบียนผ่านระบบของสำนักกิจการนักศึกษา เพื่อเดินทางเข้าร่วมโครงการ
  อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการแนะแนว ให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
  ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2566

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการแนะแนว ให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและการศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพงานอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
  พ.อ.หญิง รศ.ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดาริ ประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบเท่า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) มายังสถานศึกษาปัจจุบัน 86 แห่ง มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 199 คน
  ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 สำนักกิจการนักศึกษา

  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ได้รับทุนจากสถานศึกษาเดิม ตามโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่

  1. นางสาววิภาดา บุญยัสสะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
  2. นางสาวปิยธิดา สุปันตี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

  รศ.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ บรรยายหัวข้อ “เตรียมตัวเรียนระดับอุดมศึกษาให้ประสบความสำเร็จ” ให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

  นายกรภัทร์ งอกจันทึก นักวิชาการศึกษา
  อาจารย์ผู้ประสานงานนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมควบคุมรับฟังการปฐมนิเทศนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย

  มบส.จัดพิธี “บายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 2566

  วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
  รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี
  ประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
  ณ หอประชุมชั้น 4 อาคาร 1

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเกียรติจาก คุณแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) ปี 2539 และคณะ
  ให้เกียรติทำพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่
  ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,400 คน

  ภาพถ่าย : นวชาต แก้วประชา
  ข่าว : ฐิติวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์