งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ

 ดูแลเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลงรับและออกเลขหนังสือราชการควบคุมทะเบียนหนังสือราชการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2566 เงินงบกิจกรรม บก.ศ.
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2566
เงินงบประมาณ กิจกรรม บกศ. (สำหรับคณะ-วิทยาลัย)
แบบฟอร์ม (Word)
เงินงบประมาณ กิจกรรม บกศ.
(สำหรับ คณะ-วิทยาลัย)
Click !
แบบฟอร์ม (PDF)
เงินงบประมาณ กิจกรรม บกศ.
(สำหรับคณะ-วิทยาลัย)
Click !
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2566 
เงินงบกิจกรรม บกศ. (สำหรับองค์การนักศึกษา -สภานักศึกษา)
แบบฟอร์ม (Word)
เงินงบประมาณ กิจกรรม บกศ.
(สำหรับองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา)
Click !
แบบฟอร์ม (PDF)
เงินงบประมาณ กิจกรรม บกศ.
(สำหรับองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา)
Click !
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2566 เงินงบประมาณ บริการและสวัสดิการนิสิตใหม่
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2566 เงินงบประมาณ บริการและสวัสดิการนิสิตใหม่
แบบฟอร์ม (Word)
เงินงบประมาณ บริการและ
สวัสดิการนิสิตใหม่
Click !
แบบฟอร์ม (PDF)
เงินงบประมาณ บริการและ
สวัสดิการนิสิตใหม่
Click !
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2566 เงินงบประมาณ บริการและสวัสดิการนิสิตใหม่ (สำหรับสำนักกิจการนักศึกษา)
แบบฟอร์ม (Word)
เงินงบประมาณ บริการและ
สวัสดิการนิสิตใหม่
(สำหรับสำนักกิจการนักศึกษา)
Click !
แบบฟอร์ม (PDF)
เงินงบประมาณ บริการและ
สวัสดิการนิสิตใหม่
(สำหรับสำนักกิจนักศึกษา)
Click !
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ บก.ศ. สำนักกิจการนักศึกษา
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2566
งบประมาณ บก.ศ.สำนักกิจการนักศึกษา
แบบฟอร์ม (Word)
งบประมาณบก.ศ.
สำนักกิจการนักศึกษา
Click !
แบบฟอร์ม (PDF)
งบประมาณ บก.ศ.
สำนักกิจการนักศึกษา
Click !
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2566 เงินงบประมาณ บก.ศ. บำรุงกีฬา
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2566 เงินงบประมาณ บก.ศ. บำรุงกีฬา
แบบฟอร์ม (Word)
เงินงบประมาณ บก.ศ. บำรุงกีฬา
Click !
แบบฟอร์ม (PDF)
เงินงบประมาณ บก.ศ. บำรุงกีฬา
Click !

งานนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพการศึกษา

📊 งานนโยบายและแผน

จัดทำและติดตามผล ของแผนยุทธศาสตร์ของสำนักกิจการนักศึกษา ได้แก่ (1) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงานระยะ5ปี/ แผนยุทธศาสตร์ประจำปี (2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี (3) แผนอัตรากำลังสายสนับสนุน (4) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (5) แผนพัฒนานักศึกษา/แผนการดำเนินงานสภานักศึกษา  

📑 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

1)จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 2)แผนบริหารความเสี่ยง  สำนักกิจการนักศึกษา 3)รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6/12เดือน 4)แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

งานการเงินและพัสดุ

งานการเงินและพัสดุ สำนักกิจการนักศึกษา

ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดินของสำนักกิจการนักศึกษาตรวจสอบใบสำคัญทางการเงินประเภทต่าง ๆ เก็บรวบรวมเอกสารทางการเงิน พร้อมนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเงิกจ่ายเงินค่าใช้สอยประเภทต่าง ๆ 

งานโสตทัศนศึกษา

งานโสตทัศนศึกษา มีหน้าที่ในการให้บริการทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมของสำนักกิจการนักศึกษา

 งานบริการภาพถ่าย งานบริการเครื่องเสียง งานบริการด้านการฉายวีดีทัศน์งานเครื่องมือและงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์สี่อต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมองานจัดหา จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโสตต่าง ๆ อย่างเหมาะสมครบถ้วน