ความเป็นมาศูนย์ DSS

การจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Services Center : DSS Center)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานโดยตรง   ชื่อ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Services Center : DSS Center) ในปีงบประมาณ 2560                          

นโยบายการรับนักศึกษาพิการ

โครงสร้างการบริหารงาน

สิ่งอำนวยความสะดวก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.