สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกกรุงสำหรับผู้สูงวัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม และสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบเงินสนุบสนุนจำนวน 20,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษา ณ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2m ซึ่งเงินสนับสนุนดังกล่าว สำนักกิจการนักศึกษา จะได้นำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ ต่อไป