Category Archives: SDGs 1

กยศ. เปิดให้ยื่นเอกสารเบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2567

กองทุน กยศ. เปิดระบบยื่นแบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักกิจการนักศึกษา โดยงานบริการและสวัสดิการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนชั้นปี ยื่นแบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง คณะครุศาสตร์ โดยนักศึกษาผู้กู้รายเก่าประเภทเปลี่ยนชั้นปี ทั้ง 3 ลักษณะ ประกอบไปด้วย
ลักษณะที่ 1 นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ลักษณะที่ 2 นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ลักษณะที่ 3 นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
โดยผู้กู้จะต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประกอบแบบเบิกเงิน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา เพื่อจองวัน เวลา ในการยื่นแบบเบิกเงินผ่านมหาวิทยาลัย นำส่งไปยังธนาคาร โดยในภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษาผู้ยืมเงินแจ้งความประสงค์ส่งแบบเบิกเงิน กยศ. จำนวนทั้งสิ้น 2,426 คน

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) จัดการประชุมสามัญ และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ได้จัดการประชุมสามัญ และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ โดยมีอาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุน มอบพระบรมฉายาลักษณ์ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่ผู้บริจาค รวมทั้งรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

ในปีการศึกษา 2567 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับทุนการศึกษา โดยมี นายมินทดา บุญยศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน อาคารเทพทวาราวดี ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

มบส. สร้างการรับรู้ ประชุมนักศึกษาผู้สนใจกู้ยืมกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
สำนักกิจการนักศึกษา โดยงานกองกุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการกู้ยืมเงินของกองทุนฯ ให้กับนักศึกษาใหม่ผู้สนใจกู้ยืม ในปีการศึกษา 2567 โดยมีการแนะนำขั้นตอนการดำเนินการกู้ผ่านแอพพลิเคชั่น กยศ. Connect การกรอกข้อมูลต่าง ๆ คุณสมบัติของผู้กู้ ประเภทของผู้กู้ และขั้นตอนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามในข้อสงสัยของการกู้ยืมในระหว่างการประชุมอีกด้วย

สำนักกิจการนักศึกษาเดินหน้าพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมทั้งวางแผนในการดำเนินกิจกรรมของสำนักกิจการนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนานักศึกษาทั้งด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ต่อยอดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นชุดเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกหลังปี 2015 ที่ได้รับการรับรองจาก 193 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2015 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ต้องบรรลุภายใน 15 ปี ได้เป็นทิศทางการพัฒนาที่ทุกประเทศที่ต้องดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2016 ไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 โดยเอกสารที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดลงนามรับรองเป็นพันธะสัญญานั้นเรียกว่า “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” หรือ “วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030” ฉะนั้นในบางโอกาส SDGs อาจถูกกล่าวถึงผ่านชื่ออื่นได้ทั้ง Agenda 2030 หรือ Global Goals

ขอบคุณข้อมูล Website : https://www.sdgmove.com/intro-to-sdgs/

สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ​ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่​ 6​ ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ และนักศึกษาผู้สนใจร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน” ประจำปีการศึกษา​ 2566

📣📣📣 สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ​ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่​ 6​ ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ และนักศึกษาผู้สนใจร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน” ประจำปีการศึกษา​ 2566

————————

🧑‍🏫 พบกับวิทยาการจาก​ JOBTOPGUN

– เทคนิคการเขียนเรซูเม่

– เทคนิคการสัมภาษณ์​งาน

– กิจกรรม​ Workshop

-​ ผู้ประกอบการชั้นนำ

🗓 วันที่ 3 เมษายน 2567

⌚️ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปัจฉิมนิเทศ

⌚ เวลา​ 10.00​ -​ 15.00 น.​ ตลาดนัดแรงงาน

🗺 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1

🖱 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับ Serial Key กิจกรรมบังคับคณะ​ และเลือกมหาวิทยาลัย​ อย่างละ​ 1​ กิจกรรม

————————-

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Website : https://sa.bsru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/sa.bsru.ac.th

โทรศัพท์ : 0 2473 7000 ต่อ 1300

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครพร้อมส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 << รายละเอียด >>

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกกรุงสำหรับผู้สูงวัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม และสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบเงินสนุบสนุนจำนวน 20,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษา ณ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2m ซึ่งเงินสนับสนุนดังกล่าว สำนักกิจการนักศึกษา จะได้นำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ ต่อไป

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
พ.อ.หญิง รศ.ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ ประธานการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบเท่า และให้โอวาทแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 199 คน จาก 86 สถาบันการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

โดยนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นางสาววิภาดา บุญยัสสะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
2. นางสาวปิยธิดา สุปันตี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 สำนักกิจการนักศึกษา

รศ.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ บรรยายหัวข้อ “เตรียมตัวเรียนระดับอุดมศึกษำให้ประสบควำมสำเร็จ”

นายกรภัทร์ งอกจันทึก นักวิชาการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา อาจาย์ผู้ประสานงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการปฐมนิเทศและรับฟังการบรรยาย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย มอบทุนการศึกษา นักศึกษา มบส. จำนวน 12 ทุน

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำตัวแทนนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2
สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โดยปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นผู้มอบทุนการศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้แก่
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวพรเพ็ญ มากดี ชั้นปีที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นายวุฒิชัย ไกรเทพ ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาไทย(ค.บ.4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทุนการศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 250,000 บาท
1. นายฮำหมัดฮาฟิส สะแปอิง ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นายภาณุเดช เหมือนบิดา ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นางสาวจันทิมา ดวงจินดา ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. นางสาวสรรธิดา มาลาเวช ชั้นปีที่ 4 สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
6. นางสาวสิรภัทร ศรีบางน้ำชล ชั้นปีที่ 4 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
7. นางสาววรรดี คุณธานี ชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
8. นางสาววิมลภรณ์ ช่วยหมู ชั้นปีที่ 4 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. นางสาวปภาดา บุญเถื่อน ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. นายบัญญัติ พึ่งพเดช ชั้นปีที่ 4 สาขาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) วิทยาลัยการดนตรี


มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มอบทุนการศึกษานักศึกษาพิการ มบส.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) สำนักกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาพิการเข้ารับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูน อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุนจากมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้แก่

 1. นายอรรถชัย มั่นยืน สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 2. นายศิวัชษณุพงษ์ แก้วสุขศรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะวิทยาลัยการดนตรี
 3. นายจราณุวัฒน์ ชัยทอง สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ
 4. นางสาวอัญชิสา วัฒนก้านตง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 5. นายพายุ นุตสติ สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 6. นางสาวเอกปวีร์ ติวิรัช สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 7. นายธนกร เหมทานนท์ สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร วิคณะศวกรรมศาสตร์
 8. นายปิยพงษ์ แซ่ลิ้ม สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ
 9. นายณัฐพล ลิมปรุ่งพัฒนกิจ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ฯ
 10. นางสาวจณัสตา ชัยทอง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ
 11. นายกษมา วงษ์สกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 12. นายพงศกร สาเพิ่มทรัพย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 13. นายวิเศษ แพทยานันท์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 14. นางสาวปานญารัตน์ ธนะศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยาฯ คณะครุศาสตร์
 15. นางสาวเพ็ญนภา ศรีแป้นเพ็ชร สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ