Category Archives: SDGs 5

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) จัดการประชุมสามัญ และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ได้จัดการประชุมสามัญ และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ โดยมีอาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุน มอบพระบรมฉายาลักษณ์ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่ผู้บริจาค รวมทั้งรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

ในปีการศึกษา 2567 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับทุนการศึกษา โดยมี นายมินทดา บุญยศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน อาคารเทพทวาราวดี ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักกิจการนักศึกษาเดินหน้าพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมทั้งวางแผนในการดำเนินกิจกรรมของสำนักกิจการนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนานักศึกษาทั้งด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ต่อยอดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นชุดเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกหลังปี 2015 ที่ได้รับการรับรองจาก 193 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2015 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ต้องบรรลุภายใน 15 ปี ได้เป็นทิศทางการพัฒนาที่ทุกประเทศที่ต้องดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2016 ไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 โดยเอกสารที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดลงนามรับรองเป็นพันธะสัญญานั้นเรียกว่า “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” หรือ “วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030” ฉะนั้นในบางโอกาส SDGs อาจถูกกล่าวถึงผ่านชื่ออื่นได้ทั้ง Agenda 2030 หรือ Global Goals

ขอบคุณข้อมูล Website : https://www.sdgmove.com/intro-to-sdgs/

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครพร้อมส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 << รายละเอียด >>

ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างค่านิยมองค์กรด้วยการยกย่องผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณลักษณะดีเด่นตามค่านิยมองค์กร (Morality) ของมหาวิทยาลัย

👨‍💼 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

ได้รับรางวัล : หัวหน้าหน่วยงานดีเด่น (หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)

👩‍💼 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

👨‍💼 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

ได้รับรางวัล : รองหัวหน้าหน่วยงานดีเด่น (หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)

👨‍💻 นายกรภัทร์ งอกจันทึก นักวิชาการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา

ได้รับรางวัล : บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น

—————–

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Website : https://sa.bsru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/sa.bsru.ac.th

โทรศัพท์ : 0 2473 7000 ต่อ 1300

สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมพัฒนาทักษะ Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ผ่านกิจกรรมการเต้นบาสโลบ สู่ชุมชนประสานมิตร

ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมถ่ายทอด องค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนบาสโลปให้แก่ผู้แทนชุมชนประสานมิตร ซึ่งเป็นชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน นักนวัตกรชุมชน ผ่านกิจกรรมการเต้นบาสโลป

โดยผู้แทนชุมชนประสานมิตรได้นำองค์ความรู้ ถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสู่การเป็นชุมชนที่แข็งแรงด้านสุขภาพ และได้มีการรวมกลุ่มเข้าร่วมในมหกรรมชุมชนเมืองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ “ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลสูงวัยใจสู้เพื่อสุขภาวะ” จากพัฒนาชุมชนด้วยศาสตร์การเต้น สร้างสุขภาวะที่แข็งแรงด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งมีการมอบรางวัลในงานมหกรรมชุมชนเมือง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน “สานพลัง เสริมแรง ขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะในเมือง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
พ.อ.หญิง รศ.ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ ประธานการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบเท่า และให้โอวาทแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 199 คน จาก 86 สถาบันการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

โดยนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นางสาววิภาดา บุญยัสสะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
2. นางสาวปิยธิดา สุปันตี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 สำนักกิจการนักศึกษา

รศ.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ บรรยายหัวข้อ “เตรียมตัวเรียนระดับอุดมศึกษำให้ประสบควำมสำเร็จ”

นายกรภัทร์ งอกจันทึก นักวิชาการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา อาจาย์ผู้ประสานงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการปฐมนิเทศและรับฟังการบรรยาย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย มอบทุนการศึกษา นักศึกษา มบส. จำนวน 12 ทุน

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำตัวแทนนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2
สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โดยปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นผู้มอบทุนการศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้แก่
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวพรเพ็ญ มากดี ชั้นปีที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นายวุฒิชัย ไกรเทพ ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาไทย(ค.บ.4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทุนการศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 250,000 บาท
1. นายฮำหมัดฮาฟิส สะแปอิง ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นายภาณุเดช เหมือนบิดา ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นางสาวจันทิมา ดวงจินดา ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. นางสาวสรรธิดา มาลาเวช ชั้นปีที่ 4 สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
6. นางสาวสิรภัทร ศรีบางน้ำชล ชั้นปีที่ 4 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
7. นางสาววรรดี คุณธานี ชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
8. นางสาววิมลภรณ์ ช่วยหมู ชั้นปีที่ 4 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. นางสาวปภาดา บุญเถื่อน ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. นายบัญญัติ พึ่งพเดช ชั้นปีที่ 4 สาขาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) วิทยาลัยการดนตรี


มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มอบทุนการศึกษานักศึกษาพิการ มบส.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) สำนักกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาพิการเข้ารับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูน อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุนจากมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้แก่

 1. นายอรรถชัย มั่นยืน สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 2. นายศิวัชษณุพงษ์ แก้วสุขศรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะวิทยาลัยการดนตรี
 3. นายจราณุวัฒน์ ชัยทอง สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ
 4. นางสาวอัญชิสา วัฒนก้านตง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 5. นายพายุ นุตสติ สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 6. นางสาวเอกปวีร์ ติวิรัช สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 7. นายธนกร เหมทานนท์ สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร วิคณะศวกรรมศาสตร์
 8. นายปิยพงษ์ แซ่ลิ้ม สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ
 9. นายณัฐพล ลิมปรุ่งพัฒนกิจ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ฯ
 10. นางสาวจณัสตา ชัยทอง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ
 11. นายกษมา วงษ์สกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 12. นายพงศกร สาเพิ่มทรัพย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 13. นายวิเศษ แพทยานันท์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 14. นางสาวปานญารัตน์ ธนะศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยาฯ คณะครุศาสตร์
 15. นางสาวเพ็ญนภา ศรีแป้นเพ็ชร สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มบส.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ให้การต้อนรับ มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 สำนักกิจการนักศึกษา

พล.ร.ต.มล.ธารทอง  ทองแถม  กรรมการมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เป็นผู้แทนคณะจากมูลนิธิ ให้เกียรติกล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิ และแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้รับทุนการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2566 มูลนิธิฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ ทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 9 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,000 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการ มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
ได้แก่
– พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์  ชลายนนาวิน
– ร.ท.ตองปลิว  ชลออยู่
– พล.ร.อ.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์
ให้เกียรติร่วมพิธีมอบทุนแก่ นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับทุน มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด  ชลออยู่ จำนวน 1 ทุน ได้แก่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทุน
     1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ปรีชาวนิชย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
     2. เด็กหญิงนิรัชพร  อร่ามศรีประเสริฐ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
     3. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศิลปคุปต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทุน
     1. นายณณชนม์  วุฒิธนากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
     2. นายชลิต  ครุฑหุ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. นางสาวชัชชญา  ภัทรดำรงศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 ทุน
     1. นายอรุณโรจน์  สิทธิผล  คณะวิทยาการจัดการ  ชั้นปี 2       
2. นายทัตพงศ์  ไชยกาศ  คณะวิทยาการจัดการ  ชั้นปี 2          
3. นางสาวจีรนันท์  ธรรมศิล คณะครุศาสตร์ ชั้นปี 3

นักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษา มอบพวงมาลัยและจดหมายแสดงความขอบคุณ คณะกรรมการมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ที่ให้ความเมตตามอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน และนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
พ.อ.หญิง รศ.ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดาริ ประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบเท่า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) มายังสถานศึกษาปัจจุบัน 86 แห่ง มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 199 คน
ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 สำนักกิจการนักศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ได้รับทุนจากสถานศึกษาเดิม ตามโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่

 1. นางสาววิภาดา บุญยัสสะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
 2. นางสาวปิยธิดา สุปันตี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

รศ.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ บรรยายหัวข้อ “เตรียมตัวเรียนระดับอุดมศึกษาให้ประสบความสำเร็จ” ให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกรภัทร์ งอกจันทึก นักวิชาการศึกษา
อาจารย์ผู้ประสานงานนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมควบคุมรับฟังการปฐมนิเทศนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย