Category Archives: SDGs 4

มบส. สร้างการรับรู้ ประชุมนักศึกษาผู้สนใจกู้ยืมกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
สำนักกิจการนักศึกษา โดยงานกองกุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการกู้ยืมเงินของกองทุนฯ ให้กับนักศึกษาใหม่ผู้สนใจกู้ยืม ในปีการศึกษา 2567 โดยมีการแนะนำขั้นตอนการดำเนินการกู้ผ่านแอพพลิเคชั่น กยศ. Connect การกรอกข้อมูลต่าง ๆ คุณสมบัติของผู้กู้ ประเภทของผู้กู้ และขั้นตอนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามในข้อสงสัยของการกู้ยืมในระหว่างการประชุมอีกด้วย

สำนักกิจการนักศึกษาเดินหน้าพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมทั้งวางแผนในการดำเนินกิจกรรมของสำนักกิจการนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนานักศึกษาทั้งด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ต่อยอดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นชุดเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกหลังปี 2015 ที่ได้รับการรับรองจาก 193 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2015 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ต้องบรรลุภายใน 15 ปี ได้เป็นทิศทางการพัฒนาที่ทุกประเทศที่ต้องดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2016 ไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 โดยเอกสารที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดลงนามรับรองเป็นพันธะสัญญานั้นเรียกว่า “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” หรือ “วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030” ฉะนั้นในบางโอกาส SDGs อาจถูกกล่าวถึงผ่านชื่ออื่นได้ทั้ง Agenda 2030 หรือ Global Goals

ขอบคุณข้อมูล Website : https://www.sdgmove.com/intro-to-sdgs/

มบส. เปิดตลาดนัดแรงงาน เปิดโอกาส สร้างทางเลือกให้นักศึกษาจบใหม่

วันที่ 3 เมษายน 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร เปิดตลาดนัดแรงงาน BSRU Job Fair 2024 “ค้นหาแหล่งงานที่ใช่ ตรงใจคุณ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบใหม่ในปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศในวันเดียวกัน ค้นหาแหล่งงานเพื่อเป็นเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตอันใกล้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 1

ตลาดนัดแรงงาน BSRU Job Fair 2024 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประสานงานกลุ่มผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในการตั้งโต๊ะรับสมัครงาน จำนวนมาก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งที่จบการศึกษาแล้วและนักศึกษาปัจจุบันที่สนใจเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตเป็นอย่างดี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกกรุงสำหรับผู้สูงวัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม และสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบเงินสนุบสนุนจำนวน 20,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษา ณ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2m ซึ่งเงินสนับสนุนดังกล่าว สำนักกิจการนักศึกษา จะได้นำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ ต่อไป

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
พ.อ.หญิง รศ.ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ ประธานการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบเท่า และให้โอวาทแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 199 คน จาก 86 สถาบันการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

โดยนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นางสาววิภาดา บุญยัสสะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
2. นางสาวปิยธิดา สุปันตี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 สำนักกิจการนักศึกษา

รศ.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ บรรยายหัวข้อ “เตรียมตัวเรียนระดับอุดมศึกษำให้ประสบควำมสำเร็จ”

นายกรภัทร์ งอกจันทึก นักวิชาการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา อาจาย์ผู้ประสานงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการปฐมนิเทศและรับฟังการบรรยาย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย มอบทุนการศึกษา นักศึกษา มบส. จำนวน 12 ทุน

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำตัวแทนนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2
สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โดยปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นผู้มอบทุนการศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้แก่
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวพรเพ็ญ มากดี ชั้นปีที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นายวุฒิชัย ไกรเทพ ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาไทย(ค.บ.4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทุนการศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 250,000 บาท
1. นายฮำหมัดฮาฟิส สะแปอิง ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นายภาณุเดช เหมือนบิดา ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นางสาวจันทิมา ดวงจินดา ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. นางสาวสรรธิดา มาลาเวช ชั้นปีที่ 4 สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
6. นางสาวสิรภัทร ศรีบางน้ำชล ชั้นปีที่ 4 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
7. นางสาววรรดี คุณธานี ชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
8. นางสาววิมลภรณ์ ช่วยหมู ชั้นปีที่ 4 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. นางสาวปภาดา บุญเถื่อน ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. นายบัญญัติ พึ่งพเดช ชั้นปีที่ 4 สาขาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) วิทยาลัยการดนตรี


มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มอบทุนการศึกษานักศึกษาพิการ มบส.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) สำนักกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาพิการเข้ารับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูน อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุนจากมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้แก่

 1. นายอรรถชัย มั่นยืน สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 2. นายศิวัชษณุพงษ์ แก้วสุขศรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะวิทยาลัยการดนตรี
 3. นายจราณุวัฒน์ ชัยทอง สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ
 4. นางสาวอัญชิสา วัฒนก้านตง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 5. นายพายุ นุตสติ สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 6. นางสาวเอกปวีร์ ติวิรัช สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 7. นายธนกร เหมทานนท์ สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร วิคณะศวกรรมศาสตร์
 8. นายปิยพงษ์ แซ่ลิ้ม สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ
 9. นายณัฐพล ลิมปรุ่งพัฒนกิจ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ฯ
 10. นางสาวจณัสตา ชัยทอง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ
 11. นายกษมา วงษ์สกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 12. นายพงศกร สาเพิ่มทรัพย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 13. นายวิเศษ แพทยานันท์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 14. นางสาวปานญารัตน์ ธนะศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยาฯ คณะครุศาสตร์
 15. นางสาวเพ็ญนภา ศรีแป้นเพ็ชร สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มบส.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ให้การต้อนรับ มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 สำนักกิจการนักศึกษา

พล.ร.ต.มล.ธารทอง  ทองแถม  กรรมการมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เป็นผู้แทนคณะจากมูลนิธิ ให้เกียรติกล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิ และแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้รับทุนการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2566 มูลนิธิฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ ทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 9 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,000 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการ มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
ได้แก่
– พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์  ชลายนนาวิน
– ร.ท.ตองปลิว  ชลออยู่
– พล.ร.อ.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์
ให้เกียรติร่วมพิธีมอบทุนแก่ นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับทุน มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด  ชลออยู่ จำนวน 1 ทุน ได้แก่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทุน
     1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ปรีชาวนิชย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
     2. เด็กหญิงนิรัชพร  อร่ามศรีประเสริฐ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
     3. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศิลปคุปต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทุน
     1. นายณณชนม์  วุฒิธนากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
     2. นายชลิต  ครุฑหุ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. นางสาวชัชชญา  ภัทรดำรงศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 ทุน
     1. นายอรุณโรจน์  สิทธิผล  คณะวิทยาการจัดการ  ชั้นปี 2       
2. นายทัตพงศ์  ไชยกาศ  คณะวิทยาการจัดการ  ชั้นปี 2          
3. นางสาวจีรนันท์  ธรรมศิล คณะครุศาสตร์ ชั้นปี 3

นักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษา มอบพวงมาลัยและจดหมายแสดงความขอบคุณ คณะกรรมการมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ที่ให้ความเมตตามอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน และนักศึกษา

ผู้นำนักศึกษาเข้าแนะนำตัวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.)

สำนักกิจการนักศึกษา นำคณะผู้นำนักศึกษาเข้าพบและรับมอบนโยบายจากอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ครั้งที่ 5/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
กล่าวถึงการได้มาของคณะผู้นำนักศึกษา ตามธรรมนูญนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2561

คณะผู้นำนักศึกษา ได้แก่
1. นายวิชญ์พล มุขยพงศ์ นายกองค์การนักศึกษา
2. นายปารเมศ พุดเผือกผ่อง ประธานสภานักศึกษา
3. นางสาวจารุวรรณ บุญอินทร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
4. นางสาวจุฑามาศ ลอยวานิช นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. นายจักรพันธ์ ปัญญาคม นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
6. นายอดิศร พุ่มโพธิ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. นายศรายุทธ กรนุ่ม นายกสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. นายพิรัชย์ แสงคำกุล นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี
รับมอบนโยบายจากอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ครั้งที่ 5/2566 ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แสดงความยินดีและให้แนวนโยบายการดำเนินกิจกรรมสำหรับพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกันแนะแนวทางการดูแลนักศึกษา การดำเนินงานกิจกรรมในส่วนนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางพัฒนานักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อไป

มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ออกเยี่ยมนักศึกษา มบส. ผู้ได้รับทุนของมูลนิธิ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะผู้บริหารสำนักกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ณ ห้องประชุมสุริยะ 3

คุณอภิญญา​ จิตระดับ ผู้จัดการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
และคณะผู้แทนจากมูลนิธิ ได้แก่
คุณศิริกานต์​ สุระเสนา
คุณเชาวฤทธิ์​ นนท์คำวงค์
คุณพัฒนา​ เหมะวัฒนะชัย
คุณกิตติธัช​ คงหล้า
พูดคุยซักถามความเป็นอยู่และการใช้ทุนการศึกษาที่ทางมูลนิธิมอบให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และร่วมกันหารือในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการเบิกจ่ายทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
นายภาณุ​ กลัดเจริญ​ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพลศึกษา​ ครุศาสตร์​

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
กล่าวขอบคุณมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สำนักกิจการนักศึกษาจะดูแลเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาผู้ได้รับทุน ควบคุมการใช้ทุนการศึกษาเพื่อเกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เพื่อแสดงความขอบคุณในความอนุเคราะห์ดูแลทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาด้วยดีเสมอมา อันส่งผลให้นักศึกษาผู้เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

ภาพ / ข่าว : ฐิติวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์