มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มบส.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ให้การต้อนรับ มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 สำนักกิจการนักศึกษา

พล.ร.ต.มล.ธารทอง  ทองแถม  กรรมการมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เป็นผู้แทนคณะจากมูลนิธิ ให้เกียรติกล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิ และแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้รับทุนการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2566 มูลนิธิฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ ทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 9 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,000 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการ มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
ได้แก่
– พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์  ชลายนนาวิน
– ร.ท.ตองปลิว  ชลออยู่
– พล.ร.อ.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์
ให้เกียรติร่วมพิธีมอบทุนแก่ นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับทุน มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด  ชลออยู่ จำนวน 1 ทุน ได้แก่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทุน
     1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ปรีชาวนิชย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
     2. เด็กหญิงนิรัชพร  อร่ามศรีประเสริฐ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
     3. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศิลปคุปต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทุน
     1. นายณณชนม์  วุฒิธนากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
     2. นายชลิต  ครุฑหุ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. นางสาวชัชชญา  ภัทรดำรงศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 ทุน
     1. นายอรุณโรจน์  สิทธิผล  คณะวิทยาการจัดการ  ชั้นปี 2       
2. นายทัตพงศ์  ไชยกาศ  คณะวิทยาการจัดการ  ชั้นปี 2          
3. นางสาวจีรนันท์  ธรรมศิล คณะครุศาสตร์ ชั้นปี 3

นักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษา มอบพวงมาลัยและจดหมายแสดงความขอบคุณ คณะกรรมการมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ที่ให้ความเมตตามอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน และนักศึกษา