มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มอบทุนการศึกษานักศึกษาพิการ มบส.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) สำนักกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาพิการเข้ารับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูน อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุนจากมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้แก่

 1. นายอรรถชัย มั่นยืน สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 2. นายศิวัชษณุพงษ์ แก้วสุขศรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะวิทยาลัยการดนตรี
 3. นายจราณุวัฒน์ ชัยทอง สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ
 4. นางสาวอัญชิสา วัฒนก้านตง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 5. นายพายุ นุตสติ สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 6. นางสาวเอกปวีร์ ติวิรัช สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 7. นายธนกร เหมทานนท์ สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร วิคณะศวกรรมศาสตร์
 8. นายปิยพงษ์ แซ่ลิ้ม สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ
 9. นายณัฐพล ลิมปรุ่งพัฒนกิจ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ฯ
 10. นางสาวจณัสตา ชัยทอง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ
 11. นายกษมา วงษ์สกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 12. นายพงศกร สาเพิ่มทรัพย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 13. นายวิเศษ แพทยานันท์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 14. นางสาวปานญารัตน์ ธนะศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยาฯ คณะครุศาสตร์
 15. นางสาวเพ็ญนภา ศรีแป้นเพ็ชร สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ