Category Archives: SDGs 8

สำนักกิจการนักศึกษาเดินหน้าพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมทั้งวางแผนในการดำเนินกิจกรรมของสำนักกิจการนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนานักศึกษาทั้งด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ต่อยอดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นชุดเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกหลังปี 2015 ที่ได้รับการรับรองจาก 193 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2015 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ต้องบรรลุภายใน 15 ปี ได้เป็นทิศทางการพัฒนาที่ทุกประเทศที่ต้องดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2016 ไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 โดยเอกสารที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดลงนามรับรองเป็นพันธะสัญญานั้นเรียกว่า “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” หรือ “วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030” ฉะนั้นในบางโอกาส SDGs อาจถูกกล่าวถึงผ่านชื่ออื่นได้ทั้ง Agenda 2030 หรือ Global Goals

ขอบคุณข้อมูล Website : https://www.sdgmove.com/intro-to-sdgs/

มบส. เปิดตลาดนัดแรงงาน เปิดโอกาส สร้างทางเลือกให้นักศึกษาจบใหม่

วันที่ 3 เมษายน 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร เปิดตลาดนัดแรงงาน BSRU Job Fair 2024 “ค้นหาแหล่งงานที่ใช่ ตรงใจคุณ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบใหม่ในปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศในวันเดียวกัน ค้นหาแหล่งงานเพื่อเป็นเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตอันใกล้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 1

ตลาดนัดแรงงาน BSRU Job Fair 2024 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประสานงานกลุ่มผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในการตั้งโต๊ะรับสมัครงาน จำนวนมาก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งที่จบการศึกษาแล้วและนักศึกษาปัจจุบันที่สนใจเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตเป็นอย่างดี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร อพวช.

วันที่ 4 มกราคม 2567
รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ คุณถิรพงศ์ เกียรตินันทน์ ผู้อำนวยการสำนักบริการผู้เข้าชม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะ เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมด็จเจ้าพระยา ในการเปิดรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานกับ อพวช. ในส่วนงานต่างๆ

จากนั้น เป็นการแนะนำ ภารกิจ และสถานที่ตั้ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และเครือข่าย การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ที่มีความจำเป็นต้องใช้อาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน ให้แก่นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาในการสื่อสาร การบริการ และการให้ความรู้แก่ประชาชน อันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาตนเองในอนาคต