องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร อพวช.

วันที่ 4 มกราคม 2567
รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ คุณถิรพงศ์ เกียรตินันทน์ ผู้อำนวยการสำนักบริการผู้เข้าชม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะ เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมด็จเจ้าพระยา ในการเปิดรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานกับ อพวช. ในส่วนงานต่างๆ

จากนั้น เป็นการแนะนำ ภารกิจ และสถานที่ตั้ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และเครือข่าย การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ที่มีความจำเป็นต้องใช้อาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน ให้แก่นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาในการสื่อสาร การบริการ และการให้ความรู้แก่ประชาชน อันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาตนเองในอนาคต