มบส. ร่วมส่งเสริมการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

สำนักกิจการนักศึกษา และ องค์การนักศึกษา
สร้างการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภค สำหรับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 27 กันายน 2566 ดำเนินการบำรุงรักษาเปลี่ยนไส้กรองตู้น้ำดื่ม จำนวน 10 เครื่อง ที่ติดตั้งตามจุดต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภค อันส่งผลให้ผู้บริโภคในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึง น้ำดื่มคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย ได้มาตรฐาน