สำนักกิจการนักศึกษา มบส. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น.
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 ชั้น 3 อาคาร 1
โดยมีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมจากทุกสาขาวิชา จำนวน 50 ท่าน เข้าร่วมประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ต่ออาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม การเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา แจ้งที่ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ให้ทราบถึงการดำเนินงานกิจกรรมในห้องที่ผ่านมา และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น การประกวดทูตกิจกรรม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (รอบคัดเลือก) โดยขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ความร่วมมือกรณีมีการขอคำปรึกษาจากนักศึกษาในสาขาวิชา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากทุกคณะ ผู้อำนวยการ ผู้แทนจากสำนักต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและแจ้งข่าวสารการดำเนินงานเกี่ยวกับนักศึกษาต่อที่ประชุมทราบ