สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสถานศึกษาต้นแบบและบุคลากรต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน (รุ่นที่ 2)”

วันที่ 25 – 26 กันยายน 2566 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และ นายอดิศร เนียมแก้ว นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสถานศึกษาต้นแบบและบุคลากรต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน (รุ่นที่ 2)” ณ ห้องยุทธศิลป์ 1 (C501) ชั้น 5 อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวเปิดการสัมมนา

มีผู้แทนอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรต้นแบบและสร้างสถานศึกษาต้นแบบให้มีขีดความสามารถ คิดรอบ คิดร่วม รวมคุณค่า และภูมิสังคมไทย เพื่อเป็นต้นทาง การขยายผลสู่การสร้าง STAR STEMS CITIZENS ให้เป็นพลังสร้างสังคมไทยสันติสุขยั่งยืน STAR STEMS COUNTRY

นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนากระบวนการ รู้ คิด ทำ ของคนในสังคม ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนทุกด้าน ทุกมิติ นำสังคมไทยไปสู่ความรู้ รัก สามัคคี และมีสันติสุขยั่งยืน ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม ตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

กิจกรรมจัดขึ้นโดย คณะทำงานนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

ภาพ / ข่าว : อดิศร เนียมแก้ว