“เปิดโลกกิจกรรมชมรม ต้อนรับความเท่าเทียม” โดย องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรมชมรม ต้อนรับความเท่าเทียม” ซึ่งจัดโดย องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม

นายวิชญ์พล มุขยพงศ์ นายกองค์การนักศึกษา
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และความสำคัญของการก่อตั้งชมรมนักศึกษาให้สอดคล้องกลับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 ประการ

“เปิดโลกกิจกรรมชมรม ต้อนรับความเท่าเทียม” มุ่งหวังเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีโอกาสตัดสินใจเลือกศึกษาหรือพัฒนาความสามารถของตนเองผ่านการเข้าร่วมชมรม ภายใต้การยกระดับนักศึกษาสู่ความเป็นพลโลก หรือ Global Citizen ผ่านการแสดงจุดยืนขององค์กรสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศชาย เพศหญิง รวมถึง LGBTQIA+ อันเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ 5 Gender Equality ซึ่งเป็นบุคลากรในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมปราศจากการเลือกปฏิบัติอย่างเสมอมาอันเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

การเชื่อมโยง เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) กับการดำเนินกิจกรรมของชมรมนักศึกษา ได้มีบทบาทการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายทั้ง 17 ประการ

 • ปิดทองหลังพระ >> SDG1, SDG2, SDG4
 • รู้รักษ์ถิ่น >> SDG13, SDG14, SDG15
 • Volleyball >> BSRU SDG3, SDG4
 • บัณฑิตอาสา >> SDG3, SDG4, SDG17
 • ฟุตบอล >> SDG3, SDG4
 • CT Volunteers BSRU >> SDG3, SDG4, SDG17
 • ศิลปวัฒนธรรมอีสาน >> SDG11
 • BANDEJ Cooking Club >> SDG3, SDG4
 • Board Game >> SDG3, SDG4
 • Suriya Telescope >> SDG3, SDG4
 • BSRU Taekwondo >> SDG3, SDG4
 • เพื่อนอุตสาหกรรม >> SDG3, SDG4
 • วัยรุ่นไทยใจอาสา อพ.สธ. >> SDG1, SDG2, SDG4
 • ดนตรีตะวันตก >> SDG3, SDG4
 • นักศึกษามุสลิม >> SDG3, SDG4
 • ดนตรีไทย >> SDG3, SDG4
 • BSRU Hockey >> SDG3, SDG4
 • ปัญญาชนคนสร้างฝัน >> SDG1, SDG2, SDG4
 • ชีวะออนทัวร์ >> SDG13, SDG14, SDG15
 • สุริยะอาสาพยาบาล >> >> SDG3, SDG4
 • กยศ.BSRU >> SDG3, SDG4
 • พุทธศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จฯ >> SDG3, SDG4
 • ศิลป์อาสา >> SDG3, SDG4
 • บ้านเด็จอาสาพัฒนาชุมชน >> SDG1, SDG2, SDG4
 • กระดานดำ >> SDG1, SDG2, SDG4
 • VEE : ครูอิ๊งอาสา >> SDG3, SDG4
 • ร่วมคิดสร้างสรรค์ >> SDG3, SDG4