เงื่อนไขความคุ้มครองสำหรับนักศึกษา

การจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Services Center : DSS Center)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานโดยตรง   ชื่อ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Services Center : DSS Center) ในปีงบประมาณ 2560                          

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นเบิกเคลมกรณีเกิดอุบัติเหตุ