พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

งานทุนการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และได้รับเกียรติจากผู้แทนจากมูลนิธิธารใจไลก้า และมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้แก่ คุณบุญชัย หรูตระกูล ประธานมูลนิธิธารใจไลก้าและรองประธานมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน คุณวิทยา ชาญพานิช รองประธานมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และคุณวิทยา นพศิริวงค์ เหรัญญิก มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ให้เกียรติร่วมมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุน โดยมี ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผศ.เชิดศิริ นิลผาย ผศ.ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ โดยทุนการศึกษาที่มอบ จำนวนเงินรวม 5,720,272 บาท ได้แก่

  • 1. ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า จำนวน 122 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยสำนักกิจการนักศึกษา
  • 2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ สนับสนุนทุนการศึกษา โดยมูลนิธิธารใจไลก้า จำนวนเงิน 30,000 บาท
  • 3. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ สนับสนุนทุนการศึกษา โดยมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จำนวนเงิน 80,000 บาท
  • 4. ทุนการศึกษาโดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 48,372 บาท
  • 5. ทุนการศึกษา ประเภทมความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์การแสดง หรือด้านนวัตกรรม โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 20 ทุน จำนวนเงินรวม 1,270,900 บาท
  • 6. ทุนการศึกษา ประเภทศรีสมเด็จ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 20 ทุน จำนวนเงินรวม 2,133,000 บาท
  • 7. ทุนการศึกษา ประเภทสนับสนุนสาขาวิชา โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 65 ทุน จำนวนเงินรวม 1,548,000 บาท
We use cookies to improve your experience and performance on our website.