17 เป้าหมายแห่งการพัฒนา

 โลกที่ดีกว่าเริ่มต้นที่เราทุกคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการตามเป้า    หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อซึ่งกำหนดขึ้นในปี 2558 โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในปี 2558 กำลังทำงานเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนในปี 2573

นโยบายและการบริหารจัดการ

นโยบายและการบริหารจัดการ SDGs ของสำนักกิจการนักศึกษา

กิจกรรมสนับสนุน SDGs 

กิจกรรมที่สนุบสนุนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน

กิจกรรมการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน กับสำนักกิจการนักศึกษา