องค์การนักศึกษา มบส. ผนึกกำลังนำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิศวกรสังคม จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา และส่งมอบงานประจำปีการศึกษา 2566 – 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร นำคณะผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567 จัดโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิศวกรสังคม การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนานักศึกษา และส่งมอบงานประจำปีการศึกษา 2566 – 2567 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567
ณ อีโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายบทบาทการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา และนโยบายการใช้พื้นที่กิจกรรมของผู้นำนักศึกษา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ให้แก่ผู้นำนักศึกษาได้ทราบและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

บุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกันบรรยายให้ความรู้เหล่าผู้นำนักศึกษา เพื่อทำความเข้าใจการประสานงานความร่วมมือ การสนับสนุนงานกิจกรรมนักศึกษา

การส่งมอบงานเพื่อสานต่องานกิจกรรม ระหว่างผู้นำักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ส่งต่อ ผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ร่วมกันพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยต่อไป โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามส่งมอบงานในครั้งนี้