อาจารย์ บุคคลากร และทีมผู้นำนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งอาจารย์ บุคคลากร และทีมผู้นำนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำนักศึกษาด้วยหลักสูตรเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

———————-

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต 13 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำนักศึกษาด้วยหลักสูตรเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ผศ.เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นางสาวนัทธี เฟื่องฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายปารเมศ พุดเผือกผ่อง ประธานสภานักศึกษา และทีมนักศึกษาที่สนใจ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานคร