สำนักกิจการนักศึกษา เตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 จัดประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา (รองคณบดี) ครั้งที่ 1 / 2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากทุกคณะ ร่วมประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา (รองคณบดี) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 สำนักกิจการนักศึกษา

การประชุมดังกล่าว ถือเป็นการผนึกกำลังในส่วนงานกิจการนักศึกษา ในการสร้างความร่วมมือ เตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในการเข้ารศึกษาในมหาวิทยาลัย ร่วมกันวางแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขภายใต้การดำเนินกิจกรรมของกิจการนักศึกษา จากนั้นที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือแนวทางการดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาใหม่ ตลอดระยะเวลาการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้มีการหารือการดำเนินกิจกรรมในส่วนของคณะต่างๆ โดยมีส่วนร่วมจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประกอบไปด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ พัดเอี่ยม
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี ศรีราชเลา
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ประจันบาล
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล บุญรักษ์
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ประชุมได้มีการนำเสนอกิจกรรมในช่วงแรก ส่วนของแต่ละคณะเพื่อให้ทราบถึงแผนการดำเนินกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดประโชยน์ต่อนักศึกษาสูงสุด